අභිමන් ඉදිරියේ පූජා කුරුළුට වෙඩි තියයි – Neela Pabalu