කුරුළු නිසා අභිමන් ආදිත්‍ය යළි ගැටෙයි ? – Neela Pabalu