මෙන්න ආවා මහා මන්තරාචාර්ය “මලයාලම් ලුකා පූස්” – Kiya Denna Adare Tharam