මතකය අමතක වුනත් පුරුද්ද අමතක නොවුනු හැටි – Neela Pabalu