රෑ කෑම පොලීසියෙන් උදේ කෑම රිමාන්ඩ් එකෙන් – Kiya Denna Adare Tharam