ගිනි පෙළෙල්ලෙන් බැටකාපු මිනිස්සු – Kiya Denna Adare Tharam,