අසරණ වූ මාලකට පන්සලෙන් පිහිටක් ලැබෙයිද? – Sakuge Lokaya