හතරගාතේ දාලා වැඳහන් හොඳේ – Kiya Denna Adare Tharam