සොහොන් පල්ලා පොලීසියට කිව්වේ ඇත්තද? – Sakuge Lokaya