අයිරාට මාට්ටු වු ලින්කන්ගේ හිඟා කෑම – Kiya Denna Adare Tharam