නිහතමානී වන්න ජය ලබන්න – පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි – Sirasa Dhamma