තෝමස් අල්වා එඩිසන් සම්බන්ධ නොවන්නේ කුමකටද ? – Sirasa Lakshapathi