කොරෝනා වලට වඩා සසරට බිය වෙන්න – පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ – Sirasa Dhamma