මාලකගේ අසනීපය නිසා සිංදු කියාගන්න බැරි වෙයිද? Sakuge Lokaya