ලොක්කට ඕන විදිහටද කුක්කෝ නැට්ට වනන්න ඕනෙ – Kiya Denna Adare Tharam