සුදු හාමිනේගේ නපුරු කමින් හඬා වැටෙන සකූ – Sakuge Lokaya