“ත්‍රිමිලියනාධික ප්‍රේක්ෂකත්වයට ත්‍රිමිලියනවාරයක් ස්තූතියි