හොරෙන් පාර්කින් ටිකට් කඩපු ලින්කන්ට වෙනදේ.. – Kiya Denna Adare Tharam