හොරා අල්ලලා දුන්නනේ සාක්ෂි ඔයගොල්ලෝ දෙන්න… – Sakuge Lokaya