සුදු හාමිනේගෙ බොරුව වෙද මාමා පිළිගනියිද? – Sakuge Lokaya