සකූට පැනලා යන්න සුදු හාමිනේගෙන් උපදෙස්…- Sakuge Lokaya