ලොකූ මුහුණ දුන් අමුතුම ඉන්ටවීව් එක – Kiya Denna Adare Tharam