රට්ටු හිනස්සන්නේ අයිරාද? ලින්කන්ද? – Kiya Denna Adare Tharam