මාලකගේ වදනින් පොලීසියේ හිත උණු වෙයි… – Sakuge Lokaya