මල්වඩමින් මල් කලඹක් නෝනලාට වික්ක ලින්කන්…- Kiya Denna Adare Tharam