චූටි මැණිකෙට දුක ගෙනා සුදු හාමිනේ.. – Sakuge Lokaya