පින සල්ලි වලට විකුණන පව්කාරයෝ.. – Kiya Denna Adare Tharam