කුරුළු ගැන තොරතුරක් පොලීසියට ලැබෙයිද? – Neela Pabalu