නව කොවිඩ් රෝගයෙන් ආරක්ෂාව වීම – Jeevithayata Idadenna – 2021.05.03