වීනාත් ගැයූ රූපසිංහ මාස්ටර් ගේ “අඩු කලේ සෙලවීම නිසා” – Inbox