දියඹ ජයගත් ලකඹර විරුවා – රෝෂාන් අබේසුන්දර – Jeevithayata Idadenna – 2021.04.27