එක්ව කොරෝනා රෝගී තත්ත්වය මැඩලමු – Jeevithayata Idadenna – 2021.04.28