වීනාත් ගැයූ රූපසිංහ මාස්ටර් ගේ අඩු කලේ සෙලවීම නිසා – Inbox