1940 දී රුක්මණී දේවි ගයනා කල ගීතය අවුරුදු 80 ක ට පසු ආදිත්‍යා නැවත ගයයි – Inbox