ගැයුමේනුත්, වැයුමෙනුත් පරිපූර්ණ Voice Teens දක්ෂයින් ගැයූ “රඝුපති රාඝව” – Inbox