කර්නාටික් ඉතිහාසයේ මූලයන් තුලින් හමුවෙන ඕම් කාරය ගැන Voice Teens කියූ ගැයූ හැටි