ලෝකයෙ ඛනිජ තෙල් අර්බුදය – Niyamarthaya – Episode 66