අනුලාගෙ බැංකු පොතට ලක්ෂ 10ක් කොහෙන්ද? – Neela Pabalu