සියම් දේශය‍ෙ වර්ථමාන තත්වය කෙසේද ? Niyamarthaya – Episode 65