කතන්දර චරිත වලින් හැඟීම් තේරුම් ගනිමු – Punchi Panchi