නෙතට කදුලක් ගෙනා සුබද්‍රාගේ ඉල්ලිම… – Neela Pabalu