කුරුළුගේ ආදරය නැතුව අභිමන් ජීවත්වන්නේ කෙසේද? – Neela Pabalu