සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 94 – 2020.02.24