සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 92 – 2021.02.22