දැවැන්ත වර්ජනයක තර්ජනයක්.. Niyamarthaya – Episode 62