කර්ණශංඛ බද්ධය ගැන ඔබ නොදත් දේ – Jeevithayata Idadenna – 2021.02.18