සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 88 – 2021.02.16