සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 87 – 2021.02.15