සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 73 – 2021.01.25