ලෝක අධ්‍යාපන දිනයේදී දැයේ දරුවන්ට සිරස දුන් තෑග්ග – Sirasa Lakshapathi